1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, memory stick of online via internet, sociale media danwel een Cloud.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13

Aw.

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. EasyFoto Zeeland heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door EasyFoto Zeeland gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal EasyFoto Zeeland naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij EasyFoto Zeeland onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van EasyFoto Zeeland in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat EasyFoto Zeeland hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 1. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van EasyFoto Zeeland op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen 14 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan EasyFoto Zeeland heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Tenzij anders is overeengekomen.

5.3 De Wederpartij verricht de aan EasyFoto Zeeland verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan EasyFoto Zeeland heeft verstrekt.

5.4 Indien EasyFoto Zeeland het verschuldigde bedrag niet binnen de in bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van EasyFoto Zeeland nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met EasyFoto Zeeland dan ook.

 1. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft EasyFoto Zeeland na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door EasyFoto Zeeland aan te wijzen RA/AA-ccountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan EasyFoto Zeeland voldoen.

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan EasyFoto Zeeland te doen toekomen.

 1. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar EasyFoto Zeeland zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door EasyFoto Zeeland onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door EasyFoto Zeeland vastgesteld.

8.4 Indien EasyFoto Zeeland en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft EasyFoto Zeeland het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan EasyFoto Zeeland te worden medegedeeld. EasyFoto Zeeland heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 1. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan EasyFoto Zeeland zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van EasyFoto Zeeland.

10.1 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van EasyFoto Zeeland.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan EasyFoto Zeeland is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die EasyFoto Zeeland hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van EasyFoto Zeeland. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die EasyFoto Zeeland hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan EasyFoto Zeeland, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 1. Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft EasyFoto Zeeland recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

 1. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij EasyFoto Zeeland zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van EasyFoto Zeeland. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door EasyFoto Zeeland aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door EasyFoto Zeeland overeenkomstig de offerte.

13.3 EasyFoto Zeeland heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door EasyFoto Zeeland slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan EasyFoto Zeeland is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft EasyFoto Zeeland recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is EasyFoto Zeeland volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie EasyFoto Zeeland werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 1. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal EasyFoto Zeeland vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan EasyFoto Zeeland verstrekken.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij EasyFoto Zeeland.

 1. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door EasyFoto Zeeland is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van EasyFoto Zeeland, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door EasyFoto Zeeland toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 1. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van EasyFoto Zeeland.

18.2 Bij inbreuk komt EasyFoto Zeeland een vergoeding toe ter hoogte van tenminste €150 tot max €350 of de door EasyFoto Zeeland gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Naamsvermelding

19.1 De naam van EasyFoto Zeeland dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt EasyFoto Zeeland een vergoeding toe van tenminste 100% van de door EasyFoto Zeeland gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van EasyFoto Zeeland op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door EasyFoto Zeeland tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 1. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van EasyFoto Zeeland conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt EasyFoto Zeeland een vergoeding toe van tenminste 100% van de door EasyFoto Zeeland gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart EasyFoto Zeeland van alle aanspraken te dier zake.

21.2 EasyFoto Zeeland is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21.3 EasyFoto Zeeland is nimmer aansprakelijk voor kosten en of schade voortvloeiend uit overeenkomsten, waarvan EasyFoto Zeeland, de tegenpartij zowel zakelijk als particulier, op de hoogte stelt van het ontbindingsverzoek. Deze voorwaarde is tevens van toepassing wanneer er door de tegenpartij geen opzeg termijn is gesteld, en op alle overeenkomsten die in het verleden zijn afgesloten vanaf d.d. 01-02-15. Indien de tegenpartij niet akkoord gaat met het ontbindingsvoorstel zullen wij de kosten in tweevoud terug factureren.

 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

EasyFoto Zeeland is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van EasyFoto Zeeland of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 1. Faillissement/surséance

Zowel EasyFoto Zeeland als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft EasyFoto Zeeland het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 1. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen EasyFoto Zeeland en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 1. Overig

25.1 E-mail disclaimer
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de klantenservice, of de medewerker van EasyFoto Zeeland direct te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. EasyFoto Zeeland, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

25.2 Cookie/Telecomwet
Sinds 1 juni 2012 geldt er een nieuwe wet, de telecomwet. Door deze wet is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook EasyFoto Zeeland maakt gebruik van cookies.

De Cookiewet uitgelegd

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag,  EasyFoto Zeeland gebruikt de volgende Cookies;
25.3 Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

25.4 Cookies voor websitestatistieken

Wij analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

25.3 Cookies van de advertenties

De cookies van de advertenties zij in sommige gevallen zogenaamde ‘doubleclick cookies’ deze zijn noodzakelijk voor

a)   Het uitserveren van de advertentie (op tijd, plaats, browser etc).
b)   Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook wel frequency/family cap genoemd.
c)   Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik).

Deze double click cookies zijn de zogeheten third party cookies.

25.4 Cookies van externe partijen

Op de website maken we gebruik van Facebook, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en de deel mogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

25.5 Wenst u geen Cookies te gebruiken?
Hieronder vindt u een lijst van verschillende internet browsers en een uitleg, over het uitschakelen van de Cookies. Zonder Cookies is het niet mogelijk om de website van EasyFoto Zeeland te laden.

Laatst bijgewerkt op 01-06-2015. Oorspronkelijk gedeponeerd bij de KvK te Middelburg op 13-03-2015. Wijzigingen doorgegeven en goedgekeurd op 01-06-2015.

KOM IN CONTACT

EasyFoto Zeeland


BEL MIJ OP 085 - 785 10 11

Wenst u meer informatie, een offerte of wilt u mij een opdracht geven? Hierboven vindt u mijn contactgegevens of stuur direct een bericht via het onderstaande formulier.

Verzend een bericht


error: Inhoud beveiligd!

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten